មេរៀនទី១ ព្រីមីទីវ និងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់ (១២)(លំហាត់ទី៥១ ដល់ទី៦០)