មេរៀនទី១ ព្រីមីទីវ និងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់ (១១) (លំហាត់ទី៤១ ដល់ទី៥០)