មេរៀនទី១ ព្រីមីទីវ និងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់ (១០) (លំហាត់ទី៣១ ដល់ទី៤០)