មេរៀនទី១ ព្រីមីទីវ និងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់ (៩) (លំហាត់ទី២១ ដល់ទី៣០)