មេរៀនទី១ ព្រីមីទីវ និងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់ (៨) (លំហាត់ទី១១ ដល់ទី២០)