មេរៀនទី១ ព្រីមីទីវ និងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់ (៧) (លំហាត់ទី១ ដល់ទី១០)