មេរៀនទី១ ព្រីមីទីវ និងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់ (៦) (លំហាត់គំរូទី៩ ដល់ទី១០)