មេរៀនទី១ ព្រីមីទីវ និងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់ (៥) (លំហាត់គំរូទី៧ ដល់ទី៨)