មេរៀនទី១ ព្រីមីទីវ និងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់ (៤) (លំហាត់គំរូទី៥ ដល់ទី៦)