មេរៀនទី១ ព្រីមីទីវ និងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់ (៣) (លំហាត់គំរូទី៣ ដល់​ទី ៤)