មេរៀនទី១ ព្រីមីទីវ និងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់ (២) (លំហាត់គំរូទី១ ដល់ទី ២)