គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៤ មេរៀនទី១២ ចំនួនទសភាគភាគរយ

គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៤ មេរៀនទី១២ ចំនួនទសភាគភាគរយ 

បង្រៀនដោយ៖ អ្នគគ្រូ ម៉ា ផល្លា 

សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌