មេរៀនទី​៣៤ ៖ អំណាន ការលក់ដូរ​(ភាគ០១)

មេរៀនទី​៣៤ ៖ អំណាន ការលក់ដូរ 
បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ញ៉ែម ហេង
​សាលា​បឋមសិក្សា​គំរូក្រុង ក្រុង​កំពង់ឆ្នាំង ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង