មេរៀនទី​៣៣ ៖ ការនិយាយ ការរៀបរាប់ពីសុខភាព និងអាកាសធាតុ

មេរៀនទី​៣៣ ៖ ការនិយាយ ការរៀបរាប់ពីសុខភាព និងអាកាសធាតុ 

បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ញ៉ែម ហេង ​

សាលា​បឋមសិក្សា​គំរូក្រុង ក្រុង​កំពង់ឆ្នាំង ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង