មេរៀនទី​៣២ ៖ អំណាន មុខ​របរ​ចិញ្ចឹម​ត្រី (ភាគ៣)

មេរៀនទី​៣២ ៖ អំណាន មុខ​របរ​ចិញ្ចឹម​ត្រី (ភាគ៣)
បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ញ៉ែម ហេង
​សាលា​បឋមសិក្សា​គំរូក្រុង ក្រុង​កំពង់ឆ្នាំង ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង