មេរៀនទី​៣២ ៖ អំណាន មុខ​របរ​ចិញ្ចឹម​ត្រី (ត) (ភាគ២)

មេរៀនទី​៣២ ៖ អំណាន មុខ​របរ​ចិញ្ចឹម​ត្រី (ត) (ភាគ២) 

បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ញ៉ែម ហេង 

​សាលា​បឋមសិក្សា​គំរូក្រុង ក្រុង​កំពង់ឆ្នាំង ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង