មេរៀនទី៩ ៖ វិធីគុណ ការបូក និងការគុណ (ភាគ១)

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ មេរៀនទី៩ ៖ វិធីគុណ ការបូក និងការគុណ (ភាគ១) 

ដោយ៖ Westline Education Group