មេរៀនទី៨៖ ព្រីមីទីវ អាំងតេក្រាលមិនកំណត់ និងកំណត់ និងលំហាត់