ជំពូកទី៧៖ គីមីសរីរាង្គ មេរៀនទី១៖ អាល់កុល និងអេទែអាល់កុល(ភាគ០១)