ជំពូកទី៦៖ ស្តេរ៉េអូគីមី មេរៀនទី២៖​រូបសណ្ឃាន និងទ្រង់ទ្រាយម៉ូលេគុល(ភាគ០៤ តចប់)