មេរៀនទី១៥៖បញ្ហាសំខាន់ៗមុនសង្រ្គាមលោកលើកទី២ ១.បញ្ហាអាល្លឺម៉ង់