មេរៀនទី៨៖ សង្រ្គាមលោកលើកទី១(១៩១៤-១៩១៨) និងការបង្កើតអង្គការសង្គមប្រជាជាតិ