ជំពូកទី១ មេរៀនទី១៥៖បញ្ហាសំខាន់ៗមុនសង្រ្គាមលោកលើកទី២