ជំពូកទី១ មេរៀនទី៩ ៖ការបាត់បង់តុល្យភាពក្រោយសង្រ្គាមលោកលើកទី១ (ភាគ៣ តចប់)