ជំពូកទី១ មេរៀនទី៨៖ សង្រ្គាមលោកលើកទី១(១៩១៤-១៩១៨) (ភាគ១)