មេរៀនទី ៣ សមីការនិងវិសមីកាអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ(ភាគ៥)