ជំពូកទី៣៖ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ មេរៀនទី១៖ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ(ភាគ០១)