ជីវវិទ្យា​ថ្នាក់ទី១០​ ជំពូក៤ មេរៀនទី២ ប្រព័ន្ធសាច់ដុំ(តចប់)

មេរៀនទី២ ប្រព័ន្ធសាច់ដុំ(តចប់) ២. ចលនានិងការកន្រ្តាក់នៃសាច់ដុំ ៣.ដំហែរក្សាសាច់ដុំ

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ លោក​គ្រូ​ ហៀង សេងហ៊ួយ

វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​