ជីវវិទ្យា​ថ្នាក់ទី១០​ ជំពូក៤៖​ ជីវវិទ្យាមនុស្ស មេរៀនទី២ ប្រព័ន្ធសាច់ដុំ

មេរៀនទី២ ប្រព័ន្ធសាច់ដុំ

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ លោក​គ្រូ​ ហៀង សេងហ៊ួយ

វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​