ជីវវិទ្យា​ថ្នាក់ទី១០​ ជំពូក៤ មេរៀនទី១- ប្រព័ន្ធគ្រោងឆ្អឹង(តចប់)

មេរៀនទី១- ប្រព័ន្ធគ្រោងឆ្អឹង(តចប់) ៤. ឆ្អឹងរឹងមាំនិងមានជិវិត ៥. តំហែរក្សាឆ្អឹង

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ លោក​គ្រូ​ ហៀង សេងហ៊ួយ

វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​