ជីវវិទ្យា​ថ្នាក់ទី១០​ ជំពូក៤ មេរៀនទី១ ៖ ប្រព័ន្ទគ្រោងឆ្ហឹង

ជំពូក៤-ជីវវិទ្យាមនុស្សត) ២.តួនាទីរបស់ឆ្ហឹង ៣.សន្លាក់

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ លោក​គ្រូ​ ហៀង សេងហ៊ួយ

វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​