ជីវវិទ្យា​ថ្នាក់ទី១០​ ជំពូកទី២-មេរៀនទី២- ប្រូការីយ៉ូត និងអឺការីយ៉ូត

មេរៀនទី២- ប្រូការីយ៉ូត និងអឺការីយ៉ូត

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ លោក​គ្រូ​ ហៀង សេងហ៊ួយ

វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​