ជីវវិទ្យា​​ថ្នាក់ទី១០​ ជំពូកទី២-ឯកសណ្ឋានភាពនៃភាវរស់ មេរៀនទី១-កោសិកា(តចប់)

មេរៀនទី១-កោសិកា(តចប់)

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ លោក​គ្រូ​ ហៀង សេងហ៊ួយ

វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​