គីមីវិទ្យា​ ថ្នាក់ទី១០​ ជំពូក​ទី៤​ មេរៀនទី៥៖ ជីគីមី (តចប់)

មេរៀនទី៥៖ ជីគីមី (តចប់)

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ លោក​គ្រូ​ កុល​ យុទ្ធី​ 

វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​