គីមីវិទ្យា​ថ្នាក់ទី១០​ ជំពូក​ទី៤​ មេរៀនទី៤៖ អុីដ្រូកាបួប្រហើរ បង់សែន (តចប់)

មេរៀនទី៤៖ អុីដ្រូកាបួប្រហើរ បង់សែន (តចប់)

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ លោក​គ្រូ​ កុល​ យុទ្

ធី​ វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​