គីមីវិទ្យា​ថ្នាក់ទី១០​ ជំពូក​ទី៤​ មេរៀនទី៣៖ អ៊ីដ្រូកាបួមិនទាន់ឆ្អែត (ភាគ២)

មេរៀនទី៣៖ អ៊ីដ្រូកាបួមិនទាន់ឆ្អែត (ភាគ២)

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ លោក​គ្រូ​ កុល​ យុទ្ធី​ 

វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​