គីមីវិទ្យា ​ថ្នាក់ទី១០​ ជំពូក​ទី៤​ មេរៀនទី៣៖ អ៊ីដ្រូកាបួមិនទាន់ឆ្អែត (ភាគ១)

មេរៀនទី៣៖ អ៊ីដ្រូកាបួមិនទាន់ឆ្អែត (ភាគ១)

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ លោក​គ្រូ​ កុល​ យុទ្

ធី​ វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​