គីមីវិទ្យា​ថ្នាក់ទី១០​ ជំពូក​ទី៤​ មេរៀន​ទី​១​ ៖ ប្រេងកាត និងឥន្ធនៈ (ភាគ២)​

មេរៀន​ទី​១​ ៖​ ប្រេងកាត និងឥន្ធនៈ​(ភាគ២)​

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ លោក​គ្រូ​ កុល​ យុទ្

ធី​ វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​