រូបវិទ្យា​ថ្នាក់ទី១០​ មេរៀនទី២ ឡង់ទី (តចប់)

មេរៀនទី២ មេរៀនទី២ ឡង់ទី (តចប់)

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ អ្នក​គ្រូ​ នៅ​ ឆយី

​ វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​