រូបវិទ្យា​ថ្នាក់ទី១០​ មេរៀនទី២ ឡង់ទី ១-ដំណាលកាំ​ពន្លឺ​ឆ្លងកាត់​ឡង់ទី

មេរៀនទី២ ឡង់ទី

១-ដំណាលកាំ​ពន្លឺ​ឆ្លងកាត់​ឡង់ទី

១.១-សំណង់​រូបភាព​ផ្ដល់​ដោយ​ឡង់ទី​បង្រួម

១.២-សំណង់​រូបភាព​ផ្ដល​ដោយ​ឡង់​ទី​ពង្រីក

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ អ្នក​គ្រូ​ នៅ​ ឆយី

​ វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​