រូបវិទ្យា​ថ្នាក់ទី១០​ មេរៀន​ទី​៣​ ចរន្តឆ្លាស់ (ភាគបញ្ចប់)​

មេរៀន​ទី​៣​ ៖​ ចរន្តឆ្លាស់​(ភាគបញ្ចប់)​

៣.ការបញ្ចូលអានូភាពអគ្គិសនី

៤. សុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់ចរន្តអគ្គីសនីនៅផ្ទះ

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ អ្នក​គ្រូ​ នៅ​ ឆយី

​ វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​