រូបវិទ្យា​ថ្នាក់ទី១០​ មេរៀន​ទី​៣​ ចរន្តឆ្លាស់ (ភាគ៣)​

មេរៀន​ទី​៣​ ៖​ ចរន្តឆ្លាស់ ​(ភាគ៣)

​ ២. ត្រង់ស្វូ ២.១. បង្គុំត្រង់ស្វូ

២.២. គោលការណ៍ដំណើរការត្រង់ស្វូ

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ អ្នក​គ្រូ​ នៅ​ ឆយី​

វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​