គណិតវិទ្យា​ថ្នាក់ទី១០​ ជំពូក៩៖ វ៉ិចទ័រក្នុងប្លង់មេរៀនទី១៖ វ៉ិចទ័រ និងប្រមាណវិធីលើវ៉ិចទ័រ​(ភាគ៣)

មេរៀនទី១៖ វ៉ិចទ័រ និងប្រមាណវិធីលើវ៉ិចទ័រ(ភាគ៤)

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ លោក​គ្រូ​ សេក​ អង្គារ​

វុធ​ វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​