គណិតវិទ្យា​ ថ្នាក់ទី១០​ ជំពូក៩៖ វ៉ិចទ័រក្នុងប្លង់មេរៀនទី១៖ វ៉ិចទ័រ និងប្រមាណវិធីលើវ៉ិចទ័រ​

មេរៀនទី១៖ វ៉ិចទ័រ និងប្រមាណវិធីលើវ៉ិចទ័រ

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ លោក​គ្រូ​ សេក​ អង្គារ​វុធ

​ វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​