គណិតវិទ្យា​ថ្នាក់ទី១០​ មេរៀនទី១៖ ចម្លាស់ ១.១ គោលការណ៍របាប់

ជំពូកទី៨៖ ចម្លាស់ និង បន្សំ

មេរៀនទី១៖ ចម្លាស់

១.១ គោលការណ៍របាប់

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ លោក​គ្រូ​ សេក​ អង្គារ​វុធ​

វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​