គណិតវិទ្យា ​ថ្នាក់ទី១០​ មេរៀនទី២៖ ការអនុវត្តផលធៀបត្រីកោណមាត្រ(ភាគ២)

ជំពូកទី៦៖ ផលធៀបត្រីកោណមាត្រ

មេរៀន​ទី​២​ ៖​ ការអនុវត្តផលធៀបត្រីកោណមាត្រ

២ ទ្រឹស្ដីបទកូស៊ីនុស

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ លោក​គ្រូ​ សេក​ អង្គារ​វុធ

​ វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​