គណិតវិទ្យា​ ថ្នាក់ទី១០​ មេរៀន​ទី​៦ ផលធៀបត្រីកោណមាត្រ(ភាគ១)

ជំពូកទី៦ ៖​ ផលធៀបត្រីកោណមាត្រ

មេរៀន​ទី​១​ ៖​ ផលធៀបត្រីកោណមាត្រ(ភាគ១)

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ លោក​គ្រូ​ សេក​ អង្គារ​វុធ

​ វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​