អក្សរសាស្រ្តខ្មែរថ្នាក់ទី១០ មេរៀនទី៧ អំណាន ៖ ភាពជាពលរដ្ឋ(ភាគ៥)

មេរៀនទី៧ ៖ ភាពជាពលរដ្ឋ

អំណាន៖ ច្បាប់កូនចៅ

បង្រៀន ដោយ ៖ អ្នកគ្រូ ឈុន ស៊ីណា 

វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្តិ (សាលារៀនជំនាន់ថ្មី)