ថ្នាក់ទី៦ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១៤៖ ល្បឿន(ភាគ៣)

មេមេរៀនទី១៤៖ ល្បឿន ង. ល្បឿនមធ្យម បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ណន ដារី សាលា​បឋមសិក្សាគួចម៉េងលីទួលបេង(កំពង់ចាម)