ថ្នាក់ទី៦ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១៤៖ ល្បឿន

មេរៀនទី១៤៖ ល្បឿន ក. និយមន័យល្បឿន ខ. ចម្ងាយចរ បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ណន ដារី សាលា​បឋមសិក្សាគួចម៉េងលីទួលបេង(កំពង់ចាម)